•  

      

      

      

     Ročníky

      

     Vzdelávacia oblasť

     Vyučovací predmet

     Počet hodín ŠVP

      Počet hod. ŠkVP

     1

     2

     3

     4

     Využitie vol.hodín

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     31

     31,5

     9

     8

     8

     7

     1

      

     Anglický jazyk

     6

     10

     2

     2

     3

     3

     4

     Matematika a práca s inf.

     Matematika

     16

     18

     4

     4

     5

     5

     2

      

     Informatika

     2

     3,5

      

     1

     1

     1

     1

     Človek a príroda

     Prvouka

     3

     3

     1

     2

      

      

     0

      

     Prírodoveda

     3

     3

      

      

     1

     2

     0

     Človek a spoločnosť

     Vlastiveda

     3

     3

      

      

     1

     2

     0

     Človek a hodnoty

     Etická vých. /nábož. vých.

     4

     4

     1

     1

     1

     1

     0

     Človek a svet práce

     Pracovné vyučovanie

     2

     2

      

      

     1

     1

     0

     Umenie a kultúra

     Hudobná výchova

     4

     4

     1

     1

     1

     1

      0

      

     Výtvarná výchova

     6

     6

     2

     2

     1

     1

      0

     Zdravie a pohyb

     Telesná výchova

     8

     8

     2

     2

     2

     2

      0

      

      

      

      

      

      

      

      

      0

     Povinné hodiny spolu

      

     88

     96

     22,0

     23,0

     25,0

     26,0

      

     Voliteľné hodiny

      

     8

      

     2

      3

      2

      8

     Hodiny spolu

      

     96

      

      

      

      

      

      

      

      

     Učebný plán                                                                                                                                                                  INOVOVANÝ ŠKVP ISCED 2

     Vzdelávacia oblasť

     Vyučovací predmet

     Počet hodín ŠVP

      Počet hodín ŠkVP

     5.r

     6.r

     7.r

     8.r

     9 r.

     Využitie vol.hod

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     24

     27

     6

     6

     4

     5

     6

     3

      

     Anglický jazyk

     15

     16

     3

     4

     3/5

     3/5

     3/5

     1

      

     Druhý jazyk

      

     6

      

      

     2

     2

     2

     6

     Matematika a práca s infor.

     Matematika

     21

     25

     5

     5

     5

     5

     5

     4

      

     Informatika

     4

     8

     2

     2

     1

     1

     2

     4

     Človek a príroda

     Fyzika

     6

     6

      

     2

     1

     2

     1

     0

      

     Chémia

     5

     5

      

      

     2

     2

     1

     0

      

     Biológia

     7

     7

     2

     1

     2

     1

     1

     0

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     6

     7

     1

     1

     2

     1

     2

     1

      

     Geografia

     6

     6

     2

     1

     1

     1

     1

     0

      

     Občianska náuka

     4

     4

      

     1

     1

     1

     1

     0

     lovek a hodnoty

     Etická vých. /náboženská vých.

     5

     5

     1

     1

     1

     1

     1

     0

     Človek a svet práce

     Technika

     5

     5

     1

     1

     1

     1

     1

     0

     Umenie a kultúra

     Hudobná výchova

     4

     4

     1

     1

     1

     1

      

     0

      

     Výtvarná výchova

     5

     5

     1

     1

     1

     1

     1

     0

     Zdravie a pohyb

     Telesná výchova

     10

     10

     2

     2

     2

     2

     2

     0

     Povinné hodiny spolu

     Celkový počet hodín

     127

     146

     24

     25

     26

     27

     25

     19

     Voliteľné hodiny

     Disponibilné hodiny

     19

      

     3

     4

     4

     3

     5

      

     Hodiny spolu

     Spolu

     146

      

     27

     29

     30

     30

     30

      

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Klub - kontakty
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • k 17. novembru
  • FELIX meniny
  • Zebry na výstave Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2019
  • Sprevádzaná prehliadka v ZOO
  • Záhrada, ktorá učí
  • Kosatky- Deň inak na Slavíne a v Horskom parku
  • Kosatky- Deň inak v Starom meste
  • Dožinky 2019
  • Čitateľská pasovačka
  • PANDY, KOALY - Dnes Inak - Slavín
  • Škola v prírode 2 Vydry, Sovy
  • Škola v prírode Vydry, Sovy