• Škola považuje rodičov za svoju súčasť, a preto rganizuje akcie, ktoré podporujú komunitný život školy.  Cieľom týchto akcií je získanie dôvery rodičov vo vzťahu k princípom a metódam školy.

    Škola organizuje pre rodiny prvákov Adaptačné víkendovky, ktorých program je zabezpečený tak, aby bol priestor najmä na ukážky princípov a metód školy a na zoznámenie sa rodín, učiteľov a detí.

    Škola podporuje tvorbu vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi tak, aby žiak vnímal učiteľa ako sprievodcu a vierohodného partnera.

    Škola spolupracuje s rodičmi aj oficiálnym spôsobom cez Radu rodičov a všetkých podporuje v otvorenej komunikácii aj s členmi vedenia školy. Víta akúkoľvek spätnú väzbu od rodičov či priamo od žiakov.

    Škola organizuje Felix akadémiu, ako vzdelávací priestor, kde sa rodičia môžu zoznámiť s našimi princípmi a metódami.

    Riaditeľ svojou osobnou účasťou na Ranných kávach, infostretnutiach, adaptačných víkendovkách a ďalších akciách školy či neformálnych stretnutiach rodičov, vytvára atmosféru komunity medzi školou a rodičmi.

    Škola organizuje Felix akadémiu, ako vzdelávací priestor, kde sa rodičia môžu zoznámiť s našimi princípmi a metódami

    Učitelia vytvárajú pre rodičov svojich žiakov možnosť zúčastniť sa na niektorej vyučovacej hodine. Škola pre propagáciu vlastného prístupu k vzdelávaniu a výchove organizuje Dni otvorených dverí, vysiela učiteľov aby rozprávali na konferenciách, umožňuje učiteľom iných škôl navštíviť školu a vidieť priebeh hodiny.

    Škola pri vhodných alebo potrebných príležitostiach organizuje stretnutia rodičov, kde im umožní získať aktuálne informácie a položiť otázky členom vedenia školy. Pravidelnou formou týchto stretnutí je Ranná káva.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Klub - kontakty
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • PANDY, KOALY - Dnes Inak - Slavín
  • Škola v prírode 2 Vydry, Sovy
  • Škola v prírode Vydry, Sovy
  • Návšteva z Nepálu.
  • Deň župných škôl
  • Strom dobrých skutkov
  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO