• Školský vzdelávací program

   • Školský vzdelávací program

   • Náš vzdelávací program je postavený na týchto princípoch:

    • Využívame moderné pedagogické koncepcie a metódy vyučovania: vyučujeme nespojité písané písmo Comenia Script, čítanie učíme metódou Sfumato, matematiku Hejného metódou.

    • Učíme deti učiť sa, vštepujeme im základy algoritmicého myslenia, vedieme ich k objavovaniu, v maximálnej miere aplikujeme zážitkové vyučovanie.

    • Vyučujeme v blokoch, čiže dlhších časových úsekoch, počas ktorých prepájame jednotlivé predmety podľa danej témy a prestávky prispôsobujeme potrebám detí.

    • Robíme s deťmi projektové aktivity.

    • Angličtine a informatickej výchove sa venujeme od 1. ročníka.

    • Vedieme deti k samostatnosti, pretože si myslíme, že čo dokáže urobiť a vymyslieť dieťa, nemá robiť učiteľ.

    • Vytvárame vlastné vzdelávacie materiály presne podľa potrieb detí.

    • Deti na 1.stupni hodnotíme slovne.

     

    Školský vzdelávací program je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, upravený pre potreby našej školy.